Algemeen

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Samen bouwen op Nissewaard

Wonen, werken en leven in Nissewaard moet fijn zijn en dat blijven. Het college kijkt verder, niet alleen voor de huidige inwoners, maar ook voor de toekomstige inwoners. Onze kinderen en kleinkinderen moeten hier straks ook met veel plezier kunnen wonen, werken en ontspannen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we nu investeren en in de toekomst. Op weg naar die aantrekkelijke vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 komen we een aantal opgaven tegen, waar we met elkaar aan bouwen. Het motto hierbij is zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Inwoners moeten meer dan ooit op hun gemeente kunnen bouwen. Het college doet dat graag transparant én met een duidelijke koers, zodat de inwoners weten wat ze kunnen verwachten. Samen bouwen op Nissewaard. Via deze beleidsmatige samenvatting brengen we u op de hoogte van wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om onze doelen die verwoord zijn in de begroting 2022 en in het coalitieakkoord te bereiken .

We blijven ons bevinden in bijzondere en uitdagende tijden. De laatste jaren lijken de diverse crisis bijna naadloos in elkaar over te gaan en allemaal hadden ze een grote impact. Niet alleen op onze samenleving als geheel, maar ook op de individuele inwoner, de ondernemer, verenigingen en de gemeentelijke organisatie. Zo is in februari 2022 de oorlog in de Oekraïne begonnen met het gevolg dat de energiekosten zijn gestegen en de boodschappen voor iedereen een stuk duurder zijn geworden. Om kwetsbare inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties te ondersteunen is daarom eind 2022 gestart met het Winterplan waarbij diverse regelingen in het leven zijn geroepen om deze groepen in onze samenleving te ondersteunen. De bestemmingsreserve die eerder voor de corona maatregelen was gereserveerd, kon hiervoor worden ingezet. Ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nissewaard hebben we als gemeentelijke organisatie geregeld. In 2022 hebben we ruim 250 vluchtelingen opgevangen die inmiddels een plek hebben gevonden in onze gemeente. De huidige omstandigheden in de markt zorgen er voor dat toegekende budgetten en investeringskredieten onder druk komen te staan. Het gaat hierbij niet alleen om energiekosten, maar bijvoorbeeld ook om kosten zoals het als onderhoud van wegen en bruggen, afvalverwerking, personeelskosten of onderhoud en verduurzaming van vastgoed. Niet alleen afgelopen jaar hebben we dat gemerkt, maar ook de komende jaren zal dit invloed hebben op de gemeentelijke financiën.

Bestuur en dienstverlening

Nieuwe raadsperiode
In 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dit heeft in het eerste kwartaal veel inzet gevraagd, zowel het goed laten verlopen van de verkiezingen, als in de periode daarna om de nieuwe raad en een nieuw college te ondersteunen bij hun nieuwe taak.

Dienstverlening
We blijven werken aan de uitbreiding van onze digitale dienstverlening. Dat doen we vanuit het perspectief van onze klanten. We blijven ondersteunen als het digitaal niet lukt of wanneer de (digitale) informatie niet aansluit op de vraag of behoefte. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk.
We zetten in op implementatie en doorontwikkeling van de vijf pijlers van de Visie Dienstverlening:
o   onze dienstverlening draait om mensen;
o   digitaal waar het kan;
o   met ons is het eenvoudig zaken doen;
o   onze dienstverlening is snel en goed;
o   we werken als één organisatie.

In 2022 is de overstap gemaakt naar een ander zaaksysteem en krijgen digitale toegankelijkheid, openbaarheid en privacy de volle aandacht.

Servicenormen
We bieden dienstverlening waarop inwoners ons kunnen aanspreken. Met de in 2022 vastgestelde servicenormen maken we afspraken over onze dienstverlening aan inwoners, klanten en ondernemers. We  monitoren elk kwartaal de meetbare doelstelling om minimaal 80% van de servicenormen te behalen. Daaruit blijkt dat voor telefonie en klachtenafhandeling de 80% net niet wordt gehaald. Voor Social media en Balieafspraken wordt de doelstelling wel ruimschoots behaald.

Regionale samenwerking
Samenwerken is in onze maatschappij, de netwerksamenleving, noodzakelijk om onze gemeentelijke doelen te bereiken. De uitdagingen van Nissewaard noodzaken ons tot meer samenwerking in het netwerk waar we deel van uitmaken, maar ook tot samenwerking met nieuwe partners. Daarom kijken we over onze grenzen heen. Door het bundelen van krachten kunnen we met elkaar meer bereiken en pakken we opgaven samen op.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de nieuwe regionale samenwerking van de Zuid-Hollandse Delta waarin we verdere uitwerking hebben gegeven aan de regiodeal en een verkenning naar en verdere samenwerking op een aantal kernambities zoals: MBO/HBO-onderwijs; volhoudbare landbouw; circulariteit en recreatie & toerisme. Hierdoor versterken we onze economische structuur en verbeteren we ons woon- en leefklimaat in een gebied waar stad en land samengaan. Met deze samenwerking tussen de gemeenten en met ondernemers en onderwijsinstellingen, zoeken we naar creatieve mogelijkheden en oplossingen om (financiële) opgaven op meerdere schouders te leggen en kansen voor innovatie en versnelling te verzilveren.

Placebranding
In 2022 is er een kernteam ingericht en een klankbordgroep gevormd. Hierbij is in kaart gebracht op welke wijze het ‘merk’ Nissewaard verder versterkt kan worden en hoe placebranding een onderdeel kan zijn van bestaande programma’s, maar ook van communicatie, lobby, projecten en beleid. Dit heeft geresulteerd in een pitch met drie creatieve bureaus, die zichtbaar maken hoe de gemeente haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen actief kan betrekken bij de promotie van ons gebied. Tot slot is er een strategisch-tactische langere termijnvisie en strategie uitgewerkt en aan het college voorgelegd.

Schoon, heel en veilig

Vervangingsopgave
De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en woonomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Wij vinden het belangrijk om hierin te blijven investeren. Dit vraagt om een integrale beheeraanpak en vertaalt zich de komende jaren in grote reconstructies in wijken. In 2022 is er gewerkt aan ruim twintig grootschalige onderhoudsprojecten waaronder de oplevering van het Winkelcentrum Akkerhof, de reconstructie van de Vondelsingel in Schiekamp en de buurt Ottersveen in Waterland. Afgelopen jaar zijn op basis van het uitvoeringsplan beheer openbare ruimte onder andere tien speelplekken gerenoveerd en heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de vervanging van ruim vijftig bruggen. Daarnaast heeft er een grootschalige vervanging plaatsgevonden van de openbare verlichting in de wijken Sterrenkwartier, Maaswijk, de Akkers, Geervliet en Heenvliet. Ook is verder gegaan met het vervangen van beschoeiingen in beheer van de gemeente langs particuliere terreinen. Vooraf zijn participatietrajecten doorlopen met direct omwonenden en bij het renoveren van de speelplekken zijn ook de kinderen betrokken die gebruik maken van de speelplekken
De huidige omstandigheden in de markt zorgen er wel voor dat toegekende budgetten en investeringskredieten onder druk komen te staan. Bij het vervangen en uitvoeren van groot onderhoud worden maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie standaard toegepast. Denk hierbij aan meer waterbergingscapaciteit, meer bomen en biodiversiteit, het aanbrengen van LED-verlichting in de openbare ruimte en het hergebruiken van grond en bagger.

Onderhoud accommodaties
In 2022 hebben we stappen gezet om de gemeentelijke accommodaties (verder) te verduurzamen. Na het omzetten naar LED verlichting en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke panden, dat begin Q2 is opgeleverd, is voor ruim twintig panden op basis van energiescans, mogelijkheden en bijbehorende kosten de (verdere) verduurzaming inzichtelijk gemaakt. In 2022 zijn de Meerjaren Onderhoudsplannen en de begroting van de gemeentelijke vastgoedportefeuille volledig geactualiseerd. Hieruit bleek een dreigend tekort in de onderhoudsbegroting die in het kader van de coalitieonderhandelingen voor de komende jaren gecompenseerd en verhoogd is. Om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen om te gaan en een verdere integratie van de verduurzaming en het reguliere onderhoud van de vastgoedportefeuille ook naar de toekomst toe te kunnen realiseren en te borgen, zijn in de tweede helft van 2022 stappen gezet om de volgende fase van de verduurzaming en het reguliere planmatige onderhoud praktisch en financieel in elkaar te schuiven. Het hieruit voortvloeiende geïntegreerd Meerjaren Beheer- en uitvoeringsplan zal begin 2023 besloten en als leidraad voor de uitvoering voor de komende jaren gehanteerd worden.

In de loop van het jaar is ook de impact van de corona crisis en de daarop volgende energiecrisis naar voren gekomen. Een oververhitte technische en bouwkundige markt hebben niet alleen hun effect gehad op de prijzen, maar ook op de planning van het voorgenomen onderhoud. Een relatief groot aantal van het voorgenomen onderhoud moet doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Enkele projecten konden niet gerealiseerd worden omdat de nieuw begrootte kosten niet meer binnen het ter beschikking gestelde budget vielen. Een voorbeeld hiervan is de geplande renovatie en verduurzaming van het pand aan de M.A. de Ruijterstraat. Hierbij is de aanbesteding mislukt omdat geen van de aanbieders binnen het budget kon aanbieden. Ook de in tweede termijn actief benaderde aannemer(s) hebben uiteindelijk nog anderhalf keer boven het beschikbare budget aan moeten bieden.  

Eind 2022 is de Vastgoed Strategie, in dit geval de uitgangspunten en kaders voor beheer, onderhoud en verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, op de ontwikkelingen aangepast. Begin 2023 zal deze ter vaststelling worden aangeboden.

Veiligheid
Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren zetten we in op een veilig woon-, werk- en leefklimaat. Ter waarborging van de veiligheid stellen wij ons daadkrachtig op. We werken samen met het RIEC en interveniëren om ondermijnende criminaliteit in de gemeente integraal aan te pakken. We hebben ingezet op integrale controles en bij misstanden is er bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk gehandhaafd. De aanpak van geweld onder jongeren, waarbij we niet schuwen om de gemeentegrens te overschrijden, heeft het afgelopen jaar prioriteit gehad. Om messencriminaliteit tegen te gaan hebben we bestuurlijke maatregelen ingezet in de vorm van gebiedsverboden en last onder dwangsom.
Om woonoverlast te voorkomen en te bestrijden continueren we de integrale aanpak met woningcorporaties, politie en zorgpartijen. Bij ernstige verstoringen van de openbare orde of panden waar onder andere drugs- en hennepkwekerijen zijn aangetroffen hebben wij bestuurlijk opgetreden volgens de geldende beleidsregels. Doorlopend werken we aan het verbeteren van onze informatie positie. Hiervoor hebben we het afgelopen jaar een aantal signaaloverleggen gehad met interne- en externe partners. Komend jaar wordt hier verder op ingezet.

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard naar 2040
De ambitie van Nissewaard naar 2040 is het worden van een aantrekkelijke stad, waar het plezierig is om te wonen, werken, ontmoeten en recreëren. Dit willen we realiseren door te blijven werken aan de vier pijlers: Wonen, Werken en onderwijs, Mobiliteit en Bereikbaarheid en Groen en recreatie. Door een goede verbinding en afstemming binnen deze pijlers komen we tot een verrassende veerkrachtige, vitale en verbindende stad.

Er is ingezet op het realiseren van complexe projecten en die ook zichtbaar worden voor de inwoners, zoals het Kolkplein, Heijwegenlaan en de ontwikkeling van het metro- busstation Spijkenisse Centrum.  Daarnaast is de planvorming in andere gebieden, zoals de Vredehofstraat, Industriestraat, Hoogwerfsingel en Haven Noord, voortgezet. Om schokbestendig te worden is het belangrijk om deze gebiedsontwikkelingen integraal aan te vliegen en in te zetten op diversiteit van woningen en een kwalitatieve openbare ruimte met aandacht voor klimaatadaptatie, gezondheid en ontmoeten, het verbeteren van de verkeersdoorstroming en alternatieve mobiliteit, verbinding met het landschap en het versterken van het ondernemersklimaat.  

Er zijn vervolgstappen gezet om met de ondernemers te komen tot het beter benutten van industrieterrein Halfweg Molenwatering binnen het concept Service Valley en de versterking van het MBO in Nissewaard. Een goed voorbeeld is het gezamenlijke initiatief met Zadkine, Albeda en verschillende zorginstellingen voor een Zorgcampus. De gesprekken met het onderwijs voor een sterk MBO Nissewaard moeten vorm krijgen in een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Duurzaamheid
De komende jaren hebben we als gemeente een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. In 2050 is Nissewaard energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair. Het Programma Duurzaamheid is erop gericht om deze ambitie dichterbij te brengen. Met het programmaplan Duurzaamheid 2023-2024 werken we aan het dichterbij brengen van deze ambitie. Dit doen we als gemeente samen met inwoners, partners en ondernemers. Het programma is een middel om de transitie naar een duurzame gemeente aan te jagen, dit gaat verder dan duurzaamheidsdoelstellingen maar over duurzaam denken en doen door gemeente, inwoners, partners en ondernemers.

Aan het einde van 2022 is duidelijk geworden welke financiële middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit het rijk voor de uitvoering van het klimaatakkoord. De gemeente Nissewaard ontvangt voor deze opgave tot en met 2030 minstens €1,4 miljoen per jaar van het rijk. Met deze middelen brengen we de ambitie van een energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair Nissewaard dichterbij.

De activiteiten en projecten die binnen het nieuwe programmaplan voor de jaren 2023 en 2024 zijn opgenomen dragen bij aan de doelstelling van een duurzaam Nissewaard. Bijvoorbeeld aan duurzame opwek van energie en het opstellen van daken- en parkeerplaatsen strategie. We werken verder aan het opstellen van de wijkwarmteplannen om de wijken van Nissewaard ‘aardgasvrij-ready’ te maken. We richten ons op de aanpak van energiearmoede en zetten in op bewustwording en energieadvies voor onze inwoners. We implementeren landelijke beleid in onze eigen processen om zo meer klimaatbestendig en waterrobuust te worden. We bieden hulp bij het verduurzamen van de tuinen met de uitvoering van het Actieplan Groene Tuinen. We werken aan een circulair ambachtscentrum in Nissewaard om grondstoffen beter te gebruiken. We ondersteunen om de gemeentelijke inkoop meer circulair te maken.

Bereikbaarheid
Nissewaard heeft een unieke ligging, de haven, het groene achterland, de zee en Rotterdam; allemaal is het binnen een half uur bereikbaar! Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren, is een goede bereikbaarheid voor ons allen van groot belang. Maar Nissewaard ligt ook op een eiland en dat geeft ons regelmatig (nieuwe) uitdagingen ten aanzien van de bereikbaarheid ervan. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Deze moeten te allen tijde onze inwoners met spoed kunnen bereiken. Tijdens werkzaamheden aan het wegennet is maximale hinderbeperking en duidelijke communicatie het streven. En de gemeente blijft zich inspannen en lobbyen voor een betere externe ontsluiting voor de langere termijn. Onder andere is een maatregelpakket overeengekomen waar de komende jaren uitvoering aan gegeven zal worden.
Naast de externe ontsluiting van Nissewaard zijn er ook lokale, interne opgaven waar wij ons op blijven richten, zoals verkeersveiligheid, stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer.
Ten aanzien van verkeersveiligheid is er onder andere aandacht voor campagnes, de aanpak van sluipverkeer en veilige oversteeklocaties.
Om het fietsgebruik verder te stimuleren zetten we in op bredere en geasfalteerde fietspaden. Ook wordt het Trambaanpad ontwikkeld als zogenaamde snelfietsroute.
Het behouden van de nachtmetro en het verbeteren van de Park en Ride voorzieningen dragen bij aan een beter openbaar vervoer.

Ontwikkeling kleine kernen
Het ontwikkelperspectief Vitale Kernen is vastgesteld in 2021. Aan de hand van dit ontwikkelperspectief wordt getoetst of een nieuw ruimtelijk initiatief wenselijk is en bijdraagt aan de vitaliteit van de kernen.

Ondernemen en ontspannen

Ontwikkelingen centrum en bedrijventerreinen
Voor de transitie van het Stadscentrum Spijkenisse van 'winkelgebied' naar 'stadshuiskamer' is het 'rondje dorp' in het stadscentrum, met daarbij kernwaarden als gezelligheid, herkenbaarheid en veiligheid, versterkt. En er lopen meerdere transformatieprojecten (Kolkplein, Noord- en Zuidpassage en het voormalige Van Genderenpand en ‘t Oudste Huys aan de Voorstraat), die leiden tot een compacter centrum met meer woningen. Deze ontwikkelingen passen binnen het, samen met ondernemers (Bedrijveninvesteringszone (BIZ)) en vastgoedeigenaren, opgestelde Koersdocument.

Extra aandacht is er voor het bevorderen van lokaal inkopen door de gemeente. Met de lokale ondernemers is rond verschillende thema’s in gesprek gegaan om elkaar beter te leren kennen en elkaar goed te informeren over hoe het inkoopbeleid, dat mede is bepaald door Europese en nationale wetgeving, eruit ziet en hoe daarop als lokaal bedrijfsleven op in te spelen. In dit verband zijn de eerste stappen gezet naar het ondernemersloket en de revitalisering van Halfweg Molenwatering , waarbij ook de belangen en toekomst van de andere bedrijventerreinen zoals  Harregat en Polyanderweg betrokken worden.

Er is intensief overleg geweest met onder andere de agrarische sector en de mede-overheden over het programma NPLG (stikstof) conform de door de gemeenteraad aangenomen motie ten behoeve van een toekomstperspectief voor volhoudbare landbouw en natuur op Voorne Putten.

Recreatie
Het Bernissegebied is een recreatiegebied met natuurwaarden, waarbij actievere recreatie en evenementen mogelijk zijn zonder dat de rust en de natuurbeleving van het gebied worden aangetast. In samenwerking met diverse partijen hebben we ingezet op deze ontwikkelkansen van het Bernissegebied, meer specifiek op het gebied rondom de locatie Oud-Hoenderhoek. Er is een aanbestedingstraject ingezet en daarmee is een nieuwe ondernemer gevonden. Samen hebben we het Bernissegebied meer bekend en beleefbaar gemaakt, denk hierbij aan het goedbezochte Beleef Bernisse.
In opdracht van het recreatieschap is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor boscompensatie op Voorne-Putten. Gezamenlijk hebben we gewerkt aan de nadere uitwerking van deze kansen en zien we erop toe dat dit ook gebeurt. In samenwerking met de gebruikers is gekeken hoe de mountainbikeroute in de Uitwaayer verbetert kan worden.

Sport
In 2022 hebben we veel verenigingen ondersteund bij het herstel van de coronacrisis en de gevolgen voor de sport. Ook hebben we ondersteund bij verduurzaming. We faciliteerden daarnaast de fusie van twee tennisverenigingen tot een nieuwe, vitale vereniging.
We hebben sport en bewegen op nieuwe manieren verbonden aan het onderwijs en aan kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, zowel vanuit High Five als vanuit het sportakkoord. Er is bijvoorbeeld een walking football team gestart en op het Praktijkcollege loopt het initiatief Teamplayers dat jongeren stimuleert om in beweging te komen. Er waren ook mooie evenementen met een sportief tintje zoals het Sportgala, de vrijwilligersdag of de High Five kick off.
Bewegen in de buitenruimte heeft ook onze aandacht gekregen. Voor de realisatie van een pumptrack zijn de eerste stappen gezet en op de Maasboulevard heeft bewegen een plek in de ontwikkelschetsen gekregen.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn van belang vanwege de bijdrage aan het leefklimaat in de kernen en de wijken en vanwege de kansen op ontwikkeling en ontplooiing voor inwoners door middel van cultuureducatie en –participatie. In 2022 is de nieuwe werkwijze als gevolg van de verruiming van het mandaat van het theater geïmplementeerd en wordt één keer per kwartaal zowel bestuurlijk als ambtelijk overlegd op grond van het convenant en de prestatieafspraken.  

Door de uitvoering van het Zo Blits project Streetart Metrozuilen is uitvoering gegeven aan de onderliggende motie en zijn vijftien paar metrozuilen door diverse kunstenaars verfraaid met streetart. In opdracht van de gemeente is een extern bedrijf gestart met de inventarisatie en schouw van alle kunstwerken in de buitenruimte, als basis voor een onderhoud- en beheerplan.
De culturele instellingen en organisaties zijn de langdurige corona periode doorgekomen en zijn druk bezig hun programma's en activiteitenaanbod, evenals het aantal bezoekers, weer op pre-coronapeil te krijgen.

Leren, participeren en ondersteunen

Toekomstbestendig Sociaal Domein
Iedereen kan meedoen en wie dit niet kan, ook niet met ondersteuning uit de omgeving, helpen we daarmee. Zodanig dat een ieder zich zo goed mogelijk redt, samen met zijn of haar omgeving. Ieder krijgt de hulp en ondersteuning die nodig is. Deze is voor jong en oud laagdrempelig en dicht bij huis. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning ook betaalbaar houden: goede lokale hulp tegen minder kosten. Om het sociaal domein verder toekomstbestendig te maken en het coalitieakkoord te realiseren, zijn in 2022 doelen geformuleerd en inspanningen die nodig zijn om deze doelen te helpen realiseren. Dit is vastgelegd in de Ontwikkelagenda sociaal domein 2022-2026. Om inhoudelijk richting te geven aan te maken keuzes en manier van werken in het sociaal domein, is het integraal beleidskader sociaal domein opgesteld. Tegelijkertijd is ook gewerkt aan diverse inspanningen. Zo zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de uitvoering van de Participatiewet, zoals vrijlating van een bedrag aan giften en maatwerk in de kostendelersnorm, die aansluiten bij de visie uit het Beleidskader. Ook is op andere onderdelen een start gemaakt met realiseren van het coalitieakkoord. Zo kunnen mantelzorgers woning-urgentie krijgen, is de telefonische informatie & adviesfunctie van de Thuis in de Wijk-ingang gestart, en zijn met Stichting Leergeld voorbereidingen getroffen om het kinderfietsenplan uit te voeren. Tevens zijn in de begroting 2023, welke in november 2022 is vastgesteld, enkele maatregelen doorgevoerd, die bijdragen aan het financieel toekomstbestendig maken van het sociaal domein.

Wmo

Rond de zomer 2022 was fysiek ontmoeten voor mantelzorgers onderling weer mogelijk. Er is ingezet op het breder bereiken van mantelzorgers, wat onderdeel is van het uitvoeringsplan.
Het al dan niet ervaren van eenzaamheid heeft blijvende aandacht van maatschappelijke partners die betrokken zijn bij inwoners. In 2022 waren er weer veel mogelijkheden tot activiteiten, ontmoeting en meedoen voor de inwoners, door veel verschillende maatschappelijke (vrijwillige) organisaties. Het netwerk rondom de aanpak van eenzaamheidsproblematiek is verstevigd.

Er is een overzicht gerealiseerd met gewenste aanpassingen aan de producten die bijdragen aan de transformatie van voorzieningen. Het betreft producten die we kopen in het kader van Wmo-maatwerk (Open House). De transformatie van algemene en maatwerkvoorzieningen is erop gericht dat voorzieningen beter aansluiten bij de behoeften van de bewoners, effectief zijn en het sociaal domein betaalbaar blijft.

Om de  kosten voor huishoudelijke hulp te besparen, zijn we eind 2022 gestart met een onderzoek naar triageren huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2025 treedt de Wet passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp in werking. De verwachting is dat deze maatregel een effect heeft op de vermindering van de kosten van huishoudelijke hulp.
De inzet op procesverbetering van het afhandelen van Wmo meldingen heeft in 2022 geresulteerd in een stabiliserende wachtlijst. In 2022 heeft er in periodes een stijging in het aantal meldingen plaatsgevonden, waarbij de formatie-ontwikkeling geen gelijke tred heeft gehouden.
De woonzorganalyse is in 2022 opgeleverd. In 2022 zijn we gestart met het proces voor het ontwikkelen van de woonzorgvisie. Het proces bevat een brede aanpak om tot een integrale visie te komen. De woonzorgvisie gaat vooraf aan het opstellen van de uitvoeringsagenda wonen met zorg 2023 – 2026.

In de keten verward gedrag zijn we in 2022 gestart met het uitvoeren van de actiepunten van het Uitvoeringsplan sluitende keten verward gedrag. De werkwijze en procedures van de Wvggz ( Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ) zijn aangesloten op de lokale structuren. Het ontwikkelen van een lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag voor inwoners is gestart. De inzet van regisseurs ggz is uitgebreid naar het oppakken van meldingen met psychische problematiek in de breedte, waar de focus ligt op het bieden van ondersteuning in het vrijwillig kader.

Aanpak huiselijk geweld
In het kader van het Verbeterplan Geweld hoort nergens thuis 2021-2023 is er in 2022 hard gewerkt aan het verlagen van de drempel naar het vragen om hulp en deskundigheidsbevordering van professionals voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is gebeurd door andere door het aanstellen van aandachtsfunctionarissen bij de gemeenten, het trainen van in- en externe professionals, het organiseren van een themadag en een expositie. Daarbij werken we steeds vaker samen met ervaringsdeskundigen, die soms beter in staat zijn om slachtoffers te bereiken. Voor de aanpak van complexe problematiek en langdurig huiselijk geweld is een start gemaakt met intensieve casusregie, een aanpak die bijdraagt aan een duurzame verbetering van de problematiek. Als onderdeel van de systeemgerichte aanpak is er ook meer aandacht voor de hulpverlening aan ‘plegers’. Ook is er extra aandacht geweest voor traumahulpverlening en traumasensitief werken. Om te zorgen dat vrouwen een betere startpositie hebben na uitstroom uit de vrouwenopvang, hebben we de eerste en laatste maand van het verblijf in de crisisopvang vrijgesteld van eigen bijdrage.

Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang (regionaal)
Vanuit de nieuwe inkoopovereenkomsten is in 2022 met de aanbieders gewerkt aan het doorontwikkelen van de ingekochte dienstverlening. Eind 2022 is besloten dat we hier nog een jaar extra voor nemen door de inkoopovereenkomsten te verlengen tot eind 2024. Tevens is een start gemaakt met het traject om te komen tot keuzes en bijbehorende (nieuwe) afspraken over de regionale samenwerking op Beschermd wonen. Op het gebied van de opvang zijn een aantal projecten in het kader van het landelijke programma ‘Een (t)huis, een toekomst’ afgerond en geëvalueerd.  De projecten zijn op basis van de bevindingen uit de evaluatie overgedragen aan de regiogemeente waar het project is uitgevoerd. Nissewaard was penvoerder voor de projecten in het kader van het landelijke programma. De projecten zijn als pilot afgerond en in beide gevallen wilde de regiogemeente waar deze draaide, ermee verder. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de centrale toegang en daarnaast de aansluitingen tussen de centrale toegang voor de opvang en de lokale toegangen Wmo. Ten slotte is in 2022 besloten tot het laten vrijvallen van een deel van de reserve centrumtaken om deze middelen ten goede te laten komen aan de regiogemeenten.

Jeugdzorg en de aansluiting zorg-onderwijs
We hebben met het programmateam jeugd VPG (Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie) gewerkt aan twee projecten. Ten eerste het Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg ( POH- GGZ) jeugd project. Dit was gebaseerd op een gezamenlijk regioplan, dat is opgesteld met de zorggroepen die de huisartsen vertegenwoordigen. Hiermee willen we een duurzame inzet van praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen realiseren door te investeren in kwalitatief goede ondersteuning van gezinnen op een vertrouwde plek dichtbij huis. Een groot deel van de huisartsen heeft een POH- GGZ jeugd en zien we dat kinderen en jongeren laagdrempeliger geholpen kunnen worden.
Ten tweede werkten we, met de samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de scholen, samen in het programma Kinderogen. Dit doen we om de jeugdhulp dichterbij de leefwereld van kwetsbare kinderen te brengen. We voerden in 2022 een gezamenlijk plan uit. De dyslexiezorg is aangepast en we werken intensief samen tussen het speciaal onderwijs en ons JOT (Jeugdondersteuningsteam).
In 2022 heeft een nieuwe inkoopronde plaatsgevonden voor de regionale ingekochte jeugdzorg die per januari 2023 ingaat omdat de huidige contracten afliepen. Door de nieuwe aanbesteding gaf dit de mogelijkheid enkele zaken voor de jeugdzorg direct aan te passen zoals het beter inrichten van de regionale casusregie. Op basis van deze inkoop zijn enkele onderdelen ook over gegaan naar de lokale jeugdhulp zoals daginvulling en ambulante GGZ-zorg. Deze inkoopprocedures worden afgerond in 2023. Dit doen we zodat we kinderen lokaal en in hun eigen omgeving kunnen helpen, voornamelijk voor kinderen die (dreigen) uit te vallen binnen het onderwijs, waardoor we de lokale samenwerking beter kunnen vorm geven door deze ondersteuning zelf in te kopen.

Onderwijs  en onderwijshuisvesting
We hebben onze wettelijke taken uitgevoerd op het gebied van onderwijshuisvesting, leerplicht, kinderopvang, leerlingenvervoer, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de koppeling tussen onderwijs en zorg voor jeugdigen. We hebben ingezet op het vergroten van het bereik van kwetsbare kinderen en de toeleiding naar de juiste zorg. De focus lag op vroegsignaleren en preventief werken. We hebben ingezet op gelijke kansen en een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor elk kind.
We voorkomen en bestrijden onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid. Dit hebben we gedaan door in te zetten op professionalisering in de kinderopvang en het onderwijs. Ook is aandacht besteed aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij kinderen met een taalachterstand.
Voor de Oekraïense ontheemden is onderwijs gerealiseerd.

We dragen bij aan het terugdringen van het lerarentekort onder andere door te onderzoeken in welke vorm er een PABO opleiding gerealiseerd kan worden in Nissewaard.
We hebben ingezet op goede aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs en zorg, waarbij er een integrale werkwijze wordt geïmplementeerd. Dit doen we mede vanuit het uitvoeringsprogramma Kinderogen en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Er is samen met het onderwijs en kinderopvang een plan opgesteld voor de besteding van de middelen vanuit het NPO.

In 2023 zal er een nieuw Integraal Huisvestingsplan zijn opgesteld waarin voor de komende 16 jaar de planning voor huisvesting in Spijkenisse en de kernen van Nissewaard voor primair onderwijs is opgenomen. Hierin zal nadrukkelijk ook de gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang een plaats krijgen. Voor de eerste coalitieperiode 2023-2026 is €25 mln beschikbaar gesteld (prijspeil 2022).

Vanuit het bestaande Integraal huisvestigingsplan (IHP) 2018-2022 is uitvoering gegeven aan ontwikkeling voor zowel voortgezet als primair onderwijs. Zowel voor MY College als de gezamenlijke Penta mavo van Scala Rietvelden en Charles de Foucauld loopt de ontwikkeling van vervangende nieuwbouw aan de Groene Kruisweg. Voor primair onderwijs loopt de ontwikkeling van de IKC’s (Integraal Kind Centrum) in de wijken Elementen-Schenkel en Sterrenkwartier en de uitbreiding in de kern Zuidland (De Vlasbloem).

Bereikbare zorg
Bereikbare zorg voor alle inwoners in Nissewaard is van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. We bleven ons in 2022 daarom inspannen voor een goed acuut zorgsysteem op Voorne-Putten. De geplande opkomstlocatie voor de ambulancezorg werd in 2022 gerealiseerd, zodat de aanrijdtijden verbeterd zijn. Ook hebben we verder gewerkt aan  een dekkend netwerk met AED’s en voldoende burgerhulpverleners. Er zijn plannen gemaakt om het AED netwerk te borgen en opleidingen voor reanimatie te faciliteren en voor  het hartveilig maken van onze eigen gemeentelijke accommodaties.

Armoedebeleid
Er is inzet gepleegd om alle inwoners te laten meedoen in onze samenleving ongeacht het inkomen. Daarbij lag de focus op preventie en vroegsignalering. We hebben daarbij het bereik onder jongeren en volwassenen vergroot en hebben ingezet op voorzieningen voor deze doelgroepen. We hebben onze aanpak geïntensiveerd op preventie van armoede en schulden, kansenongelijkheid en het vergroten van het bereik van onze armoedevoorzieningen. Hiervoor zijn we langs scholen, wijkcentra, ouderenzorg en hebben we met scholen samengewerkt. We hebben jongeren van (bijna) 18 jaar een kaartje gestuurd voor hun verjaardag.
Er zijn voorbereidingen gestart op de aanpak van energiearmoede, voor de uitbreiding van de dagpassen voor het Openbaar Vervoer en de implementatie van het Kinderfietsplan. Naast de afvalstoffenheffing kan er ook kwijtschelding worden gevraagd voor de hondenbelasting (eerste hond). Daarnaast heeft de raad extra geld beschikbaar gesteld voor het Winterplan energiecrisis, waarin aanvullende maatregelen worden getroffen voor kwetsbare inwoners.

Verder hebben we de gedupeerde gezinnen die in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire geholpen. Ook hebben we de energietoeslag uitgekeerd aan huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm, uitwonende studenten en jongeren van 18 tot 21 jaar met een zelfstandig huishouden die door de energiecrisis in moeilijkheden zijn gekomen. Daarnaast hebben we maatwerk geleverd als er schrijnende gevallen waren bij huishoudens die boven de 120% van de bijstandsnorm zaten.

Emancipatie
We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat een ieder gelijke kansen hiervoor heeft. Nissewaard heeft haar taken uitgevoerd als regenbooggemeente en zich ingezet voor de verdere acceptatie van alle personen binnen de LHBTI+ community. Er zijn in-company trainingen  aangeboden aan professionele maatschappelijke organisaties om medewerkers zowel op de inhoud als in handelingsperspectieven te trainen. Op de middelbare scholen is inzet gepleegd om afspraken en regels rondom seksuele- en genderdiversiteit op scholen te borgen. Zowel in de educatie, de zorg (signaleren en begeleiden) als de zichtbaarheid. Tevens zijn er docentenworkshops gegeven op de basisscholen.

Werk en inkomen
We hebben een hoge ambitie om mensen aan het werk te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat mensen voor een eigen inkomen kunnen zorgen en hierbij ondersteunen wij. Hierbij verliezen we de mens achter de werkzoekende niet uit het oog. Daarbij leggen we waar nodig de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke activering van onze inwoners. Denk hierbij aan de inzet van de tegenprestatie. Waar noodzakelijk zorgen we voor passende ondersteuning op het wegnemen van drempels, zoals verwijzingen naar schuldhulpverlening. Daarnaast hebben onze medewerkers een training gevolgd voor het herkennen van signalen van inwoners met een licht verstandelijke beperkingen. Om ook deze doelgroep adequaat te kunnen ondersteunen en op een andere wijze te benaderen. We zijn er trots op dat wij de tweede gemeente in de regio zijn met de hoogste uitstroomcijfers van bijstandsgerechtigden. Deze lijn zetten wij ook in 2023 in. Dit in het belang van onze inwoners, werkgevers en gemeentefinanciën. Verder is het beleid op twee onderdelen uit het coalitieakkoord aangepast en deze wijzigingen zijn in de uitvoering doorgevoerd. Het gaat om het toepassen van maatwerk voor de kostendelersnorm en het structureel maken van een vrijlating van giften welke uitkeringsgerechtigden ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28