Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheer

Inleiding

Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Nissewaard beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers op te kunnen vangen. Dit (weerstand)vermogen is van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid van de gemeente. Door de beschikking over voldoende weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. In januari 2019 is de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen 2018’ vastgesteld. In deze nota is onder andere de methodiek vastgesteld waarmee het weerstandsvermogen wordt bepaald. Conform artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden in deze paragraaf de volgende onderwerpen behandeld:

  • Een inventarisatie van de risico's;
  • Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
  • Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

De gemeente Nissewaard is zich bewust van alle risico’s, die samenhangen met de taken van de gemeente. Bij alle handelingen wordt nagedacht over mogelijke risico’s en worden maatregelen getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

De corona-pandemie heeft de risicoparagraaf in een nieuw licht gezet. Sommige risico's hebben hierdoor een extra gewicht gekregen en andere, eerder ongeïdentificeerde, risico's zijn nu in de volle omvang bloot komen te liggen. Bij het samenstellen van de risicoparagraaf zijn de risico's die verband houden met COVID-19 opgenomen en andere risico's opnieuw gewaardeerd. Dit heeft geleid tot een bijgewerkte risicoparagraaf.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28