Financiën

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Met de tabel incidentele baten en lasten wordt inzicht gegeven in hoeverre er sprake is van structureel en reëel financieel evenwicht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel en reëel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden afgedekt door structurele baten. Met deze tabel wordt aangegeven in hoeverre het jaarrekeningresultaat van 2022 is samengesteld uit incidentele baten en lasten.

Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en de jaarrekening.
• Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningbesluit.
Het voordelige jaarrekeningresultaat 2022 bedraagt € 3,0 miljoen. In dit resultaat zijn de incidentele baten en lasten ook opgenomen.

 

x € 1.000

Incidentele baten 

Incidentele lasten

Programma omschrijving

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

1 Bestuur & Dienstverlening

2 Schoon Heel & Veilig

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

1.1

-17.125

-12.021

17.267

16.653

4 Ondernemen & Ontspannen

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

Algemene dekkingsmiddelen

-17.125

-12.021

17.267

16.653

 

Nr.

Toelichting

1.1

Dit betreft de meerjarig geraamde baten en lasten van de Nota Grondexploitaties 2023. Deze fluctueren in de jaren.

 

Incidentele baten (onttrekkingen)

Incidentele lasten (stortingen)

x € 1.000

Programma omschrijving

Reserve

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

1 Bestuur en Dienstverlening

2

Algemene reserve

-290

-258

Ontwikkeling KCC

-86

-86

2 Schoon Heel & Veilig

2.1

Algemene reserve

-794

-1.303

2.2

Afvalstoffenheffingen

-12

-12

26

562

2.3

Onderh gem.gebouwen

-3.914

-3.838

659

1.224

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

109

114

Beheer

-3.478

1.289

2.852

ow huisvesting

-287

-177

-840

-840

verduurzaming gg

sportacco’s

-51

-48

Nissewaard 2040

-41

-38

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

3.1

Algemene reserve

-8.974

-7.418

3.2

Herstructurering Sterrenkwartier

-250

-250

3.3

Bereikbaarheid Voorne-Putten/Nissewaard

5.000

5.000

3.4

Herstructurering wijken

2.000

2.000

NN2040

-85

-85

3.5

Duurzaamheid

-255

-19

Projecten

137

20

4 Ondernemen & Ontspannen

4.1

Algemene reserve

-595

-76

4.2

De Stoep/CKE

-67

-177

Nissewaard 2040

-226

5 Leren, Participeren & Ondersteunen

Algemene reserve

-1.329

-1.045

5.1

Centrumtaken MO/VO

-1.837

6.091

6.091

5.2

Sociaal Domein

-1.483

-936

3.933

8.237

Onderwijshuisvesting

-75

-6

Algemene dekkingsmiddelen

6.1

Algemene reserve

-1.572

-1.142

1.398

1.398

6.2

Flankerend beleid

-400

-523

337

337

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen

-48

-55

299

299

6.3

Energiecrises

1.047

1.047

6.4

Nissewaard 2040

-739

-407

Thuiswerkreg

545

545

6.5

Corona

-4.702

-4.407

536

536

-31.591

-22.305

22.568

29.423

-48.715

-34.327

39.835

46.076

Structurele baten (onttrekkingen)

Structurele lasten (stortingen)

x € 1.000

Programma omschrijving

Reserves

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

2 Schoon Heel & Veilig

7.1

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

-100

Algemene dekkingsmiddelen

Annuiteiten

-419

-419

-519

-419

 

Nr.

Toelichting

2.1

De incidentele baten betreft een onttrekking uit de Algemene Reserve ter behoeve van de afrekening FLO (functionele leeftijdsontslag).

2.2

Door afrekeningen van de verwerkingskosten van voorgaande jaren en nog te ontvangen afrekeningen van het Afvalfonds laten de baten op afval een voordeel zien. De lasten laten ook een voordeel zien op de kwijtschelding, de kapitaallasten en de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren en een nadeel op de verwerkingskosten huishoudelijk afval.

2.3

De reserve onderhoud gebouwen wordt gebruikt als een soort van schommelfonds/vereveningsreserve. Wanneer de uitgaven voor het onderhoud aan de gemeentelijk gebouwen hoger is dan er aan jaarlijks budget beschikbaar is dan wordt het verschil aan deze reserve onttrokken en zijn de geraamde kosten lager dan wordt dit budget in de reserve gestort De incidentele baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door planmatige onderhoudswerkzaamheden werktuigenbouwkundig locatie stadhuis, verlichting Boekenberg en onderhoud bomen, welke mede door ontwikkeling van marktomstandigheden een doorloop hebben in boekjaar 2023. Op met name het planmatig onderhoud op dit programma en op programma 6 (met name het stadhuis) is een voordeel te zien. Niet alle geplande onderhoudswerken konden dit jaar worden uitgevoerd. Het daar ontstane voordeel wordt gestort in de reserve onderhoud gebouwen en leidt hier tot een nadeel.

3.1

De incidentele baten betreft een onttrekking aan de algemene reserve in het kader van de omgevingswet. De middelen van de omgevingswet zijn incidenteel en dienen daardoor overgeheveld te worden naar 2023, via de algemene reserve. De invoering van de wet is bepaald op 1 januari 2024.

3.2

De incidentele baten betreft de tweede fase van de herstructurering van Sterrenkwartier hoog.

3.3

Eind 2019 is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam”. Nissewaard is penvoerder van dit onderzoek en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. Het onderzoek krijgt een vervolg in 2023, waarvoor de restant middelen 2022 moeten worden overgeheveld naar 2023.

3.5

In 2022 zijn verschillende projecten uitgevoerd waar de gemeente subsidies heeft ontvangen, een deel van deze projecten worden in 2023 uitgevoerd en ook gefactureerd.

4.1

De incidentele baten betreft een onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van het overgehevelde budget van 2021 in het kader van recreatie.

4.2

Door de tegenvallende kaartverkoop als gevolg van corona, gevolgd door de energiecrisis laat de exploitatie van theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten over 2022 een negatief resultaat zien. Zoals afgesproken bij het sluiten van het convenant, wordt dit negatieve resultaat onttrokken aan de egalisatiereserve van de Stoep.

5.1

Zowel de incidentele baat als de incidentele last betreft een onttrekking dan wel storting in de reserve sociaal domein centrumtaken (MO/VO). Op het budget beschermd wonen is een incidenteel voordeel op de baten ad € 1,2 miljoen. Dit voordeel wordt verklaard doordat subsidies voor beschermd wonen over de jaren 2020 en 2021 lager zijn vastgesteld dan oorspronkelijk verleend en derhalve terugvorderingen plaatsvinden.

5.2

Zowel de incidentele baat als de incidentele last betreft een onttrekking dan wel storting in de reserve sociaal domein. Het voordeel betreft o.a. een overschot betreffende het inburgeringsbudget en de SPUK wet inburgering.

6.1

Dit betreft de overheveling 2022->2023, betreft vooral onttrekkingen t.b.v. het hybride werken.

6.2

De incidentele baten betreft een onttrekking uit de reserve Flankerend beleid ten behoeve van personeelslasten in het kader van regelingen. 2022 is er voor 16 regelingen aanspraak gedaan op het budget Flankerend Beleid. Het met dit aantal regelingen gemoeide bedrag komt hierdoor dan ook hoger uit dan de begrote € 400.000 maar past binnen het beschikbare budget van de reserve.

6.3

Deze stelpost is in de begroting opgenomen omdat een hogere bijdrage van het Rijk werd verwacht voor de Energietoeslag 2022. Deze middelen zijn niet ontvangen. De stelpost valt nu vrij ten laste van het begrotingssaldo 2022.

6.4

In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve NN2040. Er is ook nog budget overgeheveld van 2022. Het budget voor de onderzoekskosten is in 2022 niet geheel uitgegeven en daardoor was de onttrekking uit de reserve NN2040 lager dan begroot. Het budget is overgeheveld naar 2023.

6.5

De incidentele baten en lasten hebben betrekking op lasten die we als gemeente extra hebben gemaakt door covid-19 en op baten die we hebben gekregen van het rijk ter compensatie.

7.1

De uitgaven voor de compensatie sportverenigingen en de kapitaallasten voor de investeringen verduurzaming zijn in 2022 nog niet gedaan. De verwachting dat dit in 2023 pas tot lasten gaat leiden

 

2022

Totale baten

-372.091

Totale lasten

369.059

Saldo baten en lasten

Inc lasten

16.653

Toevoegingen aan reserves

29.423

Totaal inc lasten

46.076

Inc baten

-12.021

Onttrekkingen aan reserves

-22.305

Totaal inc baten

-34.327

Structurele lasten

322.984

Toevoegingen aan reserves

Totaal structurele lasten

322.984

Structurele baten

-337.345

Onttrekkingen aan reserves

-419

Totaal structurele baten

-337.764

Incidenteel saldo

11.749

Structureel saldo

-14.780

Totaal saldo

-3.031

Totale lasten

369.059

Structurele saldo als percentage van de totale lasten

4%

 

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28