Programma's

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard heeft te maken met een aantal vraagstukken van sociaal economische, maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele aard. Om deze opgaven het hoofd te bieden en om Nissewaard naar de toekomst toe schokbestendig te maken, is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 opgesteld. Het ontstijgen van de ex-groeikernstatus betekent onder andere een betere balans te vinden in wonen, werken en bereikbaarheid. Tenslotte wordt ingezet op het beter benutten van de recreatieve waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat van Nissewaard.

Nissewaard streeft naar een meer gebalanceerde en diverse woningvoorraad. Het doel is dat inwoners kunnen doorstromen binnen Nissewaard en dat de gemeente nieuwe doelgroepen aantrekt. Er wordt ingezet op meer geschikte huisvesting voor ouderen en op onderbelichte woningsegmenten. Toevoegen binnen die segmenten moet voor doorstroming en meer kansen voor starters zorgen. Daarnaast worden, onder andere voor jongeren, kansen gezien in transformatie van bestaande panden naar woningen, vooral in het stadscentrum. Om tot realisatie van kenmerkende initiatieven zoals Kolkplein en nabij Metro-Centrum te komen is er aansluiting bij provinciale en Rijksinstrumenten.

In 2050 zijn wij energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair. Dit betekent dat ontwikkelingen die plaats vinden in de gebouwde omgeving een bijdrage leveren aan deze ambitie. Het programma Duurzaamheid faciliteert de rest van de organisatie om deze opgave te kunnen realiseren.

Wij doen dit niet alleen maar zijn ons bewust van onze omgeving. De samenleving verandert namelijk sneller dan ooit en heeft 24/7 behoefte aan een kordate/daadkrachtige overheid die meebeweegt en toegang biedt tot  snelle, duidelijke en betrouwbare informatie. Zowel initiatiefnemers als inwoners voelen zich in Nissewaard serieus genomen, omdat wij hen betrekken bij (de voorbereiding van) besluiten en weten wat er in de samenleving speelt. Daardoor worden de juiste verbindingen gelegd tussen mensen en inhoud. Waardevolle, creatieve en innovatieve ideeën vanuit de samenleving, die ervoor zorgen dat Nissewaard een fijnere plek (om te wonen, werken en leven) wordt, komen snel en gemakkelijk van de grond.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
na wijziging

Rekening
2022

Verschil

Lasten

24.473

33.831

30.484

3.347

Baten

-20.374

-26.928

-22.120

-4.808

Saldo

4.099

6.903

8.364

-1.461

Mutaties reserves

-340

-2.427

-752

-1.674

Totaal programma

3.759

4.476

7.612

-3.136

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

30.484

9,1 %

22.120

6,3 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28