Financiën

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling

31-12-2022

31-12-2021

Het restant van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van het boekjaar bedraagt in totaal*:

1.003.345

522.156

x € 1.000

Specificatie:

Oorspronkelijk

Schuldrestant

Risicobedrag

Woningbouwcorporaties

995.460

951.063

164.716

Ideele doelen

7.885

6.122

6.122

Part. woningbezit gem. gar.

niet bekend

1.008

480

Eigen woningbezit met NHG borging

niet bekend

117.000.000

495.705.268

Totaal

1.003.345

117.958.193

667.023

*)   Risicopercentage WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

Risicopercentage NHG (Nationale Hypotheek Garantie)    – Risico’s zijn beperkt, omdat er ook ander partijen garant staan.

  Overige geldleningen - 100%

N.V. Reinis

Per 1 januari 2006 is de N.V. Reinis door de gemeente opgericht. Met de N.V. Reinis is een dienstverleningsovereenkomst voor de publieke taak en een commerciële dienstverleningsovereenkomst aangegaan tot 31 december 2026. De omzet (€ 12,4 miljoen) bestaat voor 90% uit de DVO met de gemeente. Er is vanaf 2017 een huurovereenkomst aangegaan voor het afvalbrengstation voor 10 jaar voor € 270.000 per jaar.

Aan woningcorporaties geleverde grond (uitgestelde betaling)

In 1997 heeft de gemeente Spijkenisse het eigendom van de grond onder de sociale huurwoningen juridisch geleverd aan de woningcorporaties: De Leeuw van Putten en Woonbron. (Maasdelta is afgewikkeld in 2015). Hiervoor is destijds geen (volledige) betaling ontvangen en is er zgn. uitgestelde betaling ontstaan. Contractueel is bepaald dat de grondprijs wordt voldaan op het moment van verkoop of sloop (zonder herbouw) van de woningen.  Doordat er geen aflossingsschema is en de vordering niet direct opeisbaar is, kan dit contract niet als lening gekenmerkt worden. Jaarlijks ontvangt de gemeente gemiddeld ca. € 0,8 miljoen, welke tot uitdrukking komt in het exploitatieresultaat. Per 31 december 2022 staat er in totaal een bedrag van ca. € 23 miljoen open aan nog te ontvangen blote eigendommen.

Vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2016 zijn decentrale overheden voor een deel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor de gemeente moeten de bedrijfsmatige activiteiten in de aangifte worden betrokken, voor zover hierbij een positief fiscaal resultaat wordt behaald. Dit resultaat moet worden bekeken op fiscale grondslag. Hierbij zijn de standpunten van de Belastingdienst en de normen in het maatschappelijk verkeer betreffende het wel of niet in aanmerking mogen nemen van baten en lasten voor de fiscale winstbepaling van groot belang. Het is de verwachting dat de Belastingdienst in de loop van 2022 de uiteindelijke standpunten kenbaar zal maken. In de jaarrekening is er geen  belastbaar resultaat over 2016 t/m 2022 verwerkt, dit is gebaseerd op een aanname en kan derhalve in de jaren 2023 en verder tot correcties leiden. Deze onzekerheid is per heden niet te kwantificeren naar een bedrag, maar zal naar mening van de organisatie waarschijnlijk niet tot een materiële afwijking leiden.

Herstructurering Sterrenkwartier

Voor de herstructurering van Sterrenkwartier Hoog hebben de Maasdelta Groep en de Gemeente Nissewaard een mantelovereenkomst opgesteld. Met Maasdelta is overeengekomen dat de gemeente voor de periode van tien jaar in totaal een bedrag van € 1,0 miljoen bijdraagt ten behoeve van de civiele werken in het openbaar gebied, per 31 december 2022 is dat nog € 677.593. Hiervoor is een bestemmingsreserve in het leven geroepen vanaf 2017.

Btw

De gemeente is bezig om het forfaitair percentage voor de btw opnieuw te berekenen. Op basis van een eerste analyse blijkt dat er meer detailonderzoek nodig is om te komen tot de juiste uitgangspunten voor deze berekening. Dit onderzoek is gestart en zal pas na vaststelling van deze jaarrekening zijn afgerond. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal een suppletieaangifte gedaan worden. Omdat de uitkomst van dit onderzoek op het moment van vaststellen van de jaarrekening niet betrouwbaar geschat kan worden is geen verplichting opgenomen in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Er is ook onduidelijkheid over de btw/bcf, dit dienen we eerst nader te onderzoeken, zodat we meer zekerheid hebben m.b.t. de juistheid van de bedragen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft financiële gevolgen voor de jaarrekening 2022, en voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2023 en voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28