Financiën

Passiva - Balans per 31 december 2022

Passiva - Balans per 31 december 2022

3.

VASTE PASSIVA

31-12-22

31-12-21

3.1

Eigen vermogen

algemene reserve

61.704

69.649

bestemmingsreserves

73.373

53.223

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

3.031

1.898

Totaal eigen vermogen

138.109

124.771

3.2

Voorzieningen

voor verplichtingen en verliezen

2.881

3.663

van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

11.933

12.496

14.814

16.159

3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

binnenlandse banken en overige

financiële instellingen

195.585

210.979

ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons

7.374

9.209

202.959

220.188

Totaal vaste passiva

355.882

361.117

4.

VLOTTENDE PASSIVA

4.1

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

overige kasgeldleningen

10.000

20.000

overige schulden

18.268

13.142

28.268

33.142

4.2

Overlopende passiva

opgebouwde ntb verplichtingen

14.263

14.187

ontv. Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitk. met een spec. bestedingsdoel

10.458

10.343

overige vooruitontv. bedragen

1.123

1.369

25.844

25.899

Totaal vlottende passiva

54.111

59.041

TOTAAL PASSIVA

409.993

420.159

Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan rechtspersonen

1.003.345

522.156

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28