Programma's

Ondernemen en ontspannen

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan.
Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor sport en ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving.

De economie herstelt zich volgens het CPB snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt. Dit laat onverlet dat de Coronacrisis de komende periode voor bepaalde sectoren, zoals horeca en cultuur, nog veel impact heeft. Naast de aandacht voor deze branches blijft ingezet worden op een herkenbaar economisch profiel voor Nissewaard om het economische vestigingsklimaat te versterken.

In 2022 hebben we activiteiten ondersteund en georganiseerd om onze inwoners (meer) in beweging te brengen. Denk aan kennismakingslessen, naschools aanbod en het sportgala. Ook is het Jeugdfonds uitgebreid. Onze buurtcoach aangepast sporten lanceerde projecten voor senioren en kwetsbare jongeren. Voor verenigingen stond ook 2022 in het teken van alle zeilen bijzetten om overeind te blijven, zowel financieel als wat betreft behoud van leden en vrijwilligers. De verenigingsondersteuners hebben ze met raad en daad bijgestaan. Een hoogtepunt was de realisatie van fusievereniging TV Bernissepark. En ook de buitenruimte is verrijkt met fittracks en nieuwe plannen voor beweegvoorzieningen, zoals een pumptrack.
Ook is de buitenruimte verfraaid met streetart op vijftien paar metrozuilen tussen de stations Spijkennise Centrum en Heemraadlaan. Voor de grote culturele instellingen was het een uitdaging weer op stoom te komen na de jaren van lockdowns. De eerst conclusie kan zijn dat het weer de goede kant op gaat, maar dat we alert blijven op de ontwikkelingen.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
na wijziging

Rekening
2022

Verschil

Lasten

12.181

13.146

12.640

507

Baten

-2.864

-2.324

-2.837

513

Saldo

9.316

10.822

9.802

1.020

Mutaties reserves

-100

-888

-253

-635

Totaal programma

9.216

9.934

9.549

384

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

12.640

3,8 %

2.837

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28