Programma's

Overzichten

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Overzichten is, conform de BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2022

Begroting
na wijziging

Rekening
2022

Verschil

Lasten

35.758

44.830

38.438

6.393

Baten

-208.013

-235.876

-234.284

-1.592

Saldo

-172.255

-191.045

-195.846

4.801

Mutaties reserves

-1.749

-3.718

-2.790

-928

Totaal programma

-174.004

-194.763

-198.636

3.873

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

38.438

11,4 %

234.284

67,1 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28