Financiën

Activa - Balans per 31 december 2022

Activa - Balans per 31 december 2022

x € 1.000

1.

VASTE ACTIVA

31-12-22

31-12-21

1.1

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

227.073

224.980

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

33.704

34.123

Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

33.830

25.795

294.607

284.898

1.2

Financiële vaste activa

Geldleningen aan woningbouwcorporaties

2.000

Overige langlopende geldleningen

30.977

27.476

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

11.957

11.960

Overige uitzettingen van één jaar of langer

42.934

41.436

Totaal vaste activa

337.541

326.334

2.

VLOTTENDE ACTIVA

2.1

Voorraden

Onderhanden werk: bouwgrond in exploitaties

33.713

36.515

Voorziening voorraden onderhanden werk

-20.804

-14.921

Gereed product en handelsgoederen

42

42

12.950

21.636

2.2

Uitzettingen met rentetypische looptijd van < 1 jaar

vorderingen op openbare lichamen

640

344

overige vorderingen

13.364

19.518

voorziening voor overige vorderingen

-4.217

-4.294

uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

5.510

26.331

15.297

41.899

2.3

Overlopende activa

overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

34.848

28.554

nog te ontv. voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

9.302

1.259

44.150

29.813

2.4

Liquide middelen

Kassaldi

38

24

Banksaldi

17

452

55

476

Totaal vlottende activa

72.452

93.825

TOTAAL ACTIVA

409.993

420.159

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28