Paragrafen

Overige ontwikkelingen

Nissewaard naar 2040

Nissewaard naar 2040

In een verrassend veelzijdig veerkrachtig vitaal verbindende stad gebeurt alles door elkaar: het is de plek waar mensen met elkaar worden geconfronteerd, waar je zowel geestverwanten tegen het lijf loopt als mensen die je in alle opzichten vreemd zijn. De stad moet tolerant zijn. Er wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld, uitgegaan en gewoon rondgelopen. De stad moet divers zijn. Het gaat dus niet alleen om de harde kant (de gebouwde omgeving) maar ook om de zachte kant (het programma).

In december 2017 is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt een doorkijk gegeven in de ontwikkelmogelijkheden van Nissewaard in het algemeen en Spijkenisse als grootste kern in het bijzonder. Als ex-groeikerngemeente heeft Nissewaard te maken met een aantal vraagstukken van sociale-, economische-, maatschappelijke- en ruimtelijke- aard. Het ontwikkelperspectief formuleert, aan de hand van vier pijlers, ambities om te komen tot een verrassend veelzijdig veerkrachtig vitaal en verbindend Nissewaard. De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden gaan dwars door de bestaande organisatie heen. We moeten zowel samenwerken met diverse disciplines binnen de interne organisatie als met externe stakeholders. Daarom is besloten tot een programmatische aanpak van de opgave van Nissewaard naar 2040.

De ambitie vertaald in 4 pijlers

Om te komen tot een verrassend veelzijdig veerkrachtig vitaal en verbindende stad is het van belang om de sterke punten nog sterker te maken en de minder sterke punten te verbeteren. Het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 heeft dit vertaald in een viertal pijlers:

  • zet in op de ontwikkeling van werkgelegenheid, onderwijs en ruimte voor ondernemerschap
  • differentieer de woningvoorraad van monotone wijken uit de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw
  • verbeter de bereikbaarheid & mobiliteit
  • goed groen is goud waard

Deze vier pijlers zijn echter geen doel op zich, maar middelen om het doel te bereiken. De vier pijlers uit het ontwikkelperspectief Nn2040 vormen de belangrijkste ‘knoppen’, waar wij als gemeente in meer of mindere mate aan kunnen draaien om ons doel te bereiken. Hierbij staat de stad centraal, niet de individuele ambitie of opgave.

Focus
Om te komen tot een aantrekkelijk Nissewaard is een heel palet aan ontwikkelingen in de fysieke en de sociaal maatschappelijke leefomgeving nodig, waarbij voortdurend rekening moet worden gehouden met de veranderende samenleving. Flexibiliteit en een gebiedsgerichte, integrale benadering zijn om die reden van belang

Nn2040 kent een verre planhorizon. In de eerste periode willen we vooral een vliegwiel zijn voor gewenste ontwikkelingen, waardoor er een olievlekwerking ontstaat voor geheel Nissewaard. Dit bekent dat we focus leggen op die gebieden, die op de korte termijn kansrijk zijn. Omdat daar al initiatieven zijn of omdat externe partners vergelijkbare ambities hebben, of omdat het nu nodig is om te schakelen om projecten die een lange realisatie kennen daadwerkelijk voor 2040 gerealiseerd te krijgen. Tot en met 2022 ligt de focus op:
1. Ontwikkelen van een werkwijze die onderlinge samenhang/afstemming tussen de vier pijlers borgt;
2. Binnenstedelijke gebiedstransformatie in en aan de centrumring;
3. Revitaliseren en verkenning uitbreiding bedrijventerreinen;
4. Versterken recreatieve mogelijkheden op en langs het water;
5. Besluitvorming over komst derde oeververbinding;
6. Doorontwikkeling Branding.

Let wel, de ontwikkeling van Nissewaard staat nooit stil! Ook na 2022 zullen de ontwikkelingen elkaar opvolgen, met de kennis en kunde die er dan is. Door het koppelen van een herkenbare doorlooptijd is het mogelijk om alle inzet maximaal te richten op de opgaven en is er een natuurlijk bijstellingsmoment in de volgende collegeperiode.

Aanpak

Er is geen lineaire werkwijze bij gebiedsontwikkelingen. Vanuit het ontwikkelperspectief Nn2040 wordt er een handvat ontwikkeld om de gebiedsontwikkelingen te duiden en om initiatiefnemers uit te nodigen om te investeren in mogelijkheden en kansen. De basis, misschien ook wel de belangrijkste stap om te komen tot concrete projecten, is het opstellen van het ontwikkelraamwerk en de gebiedspaspoorten. In deze fase vindt ook de afstemming met de organisatie plaats. Omdat het in deze fase van het traject nog onzeker is of een project tot uitvoering zal komen is het belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden.
In deze fase wordt ook de raad betrokken middels themabijeenkomsten dan wel tijdens de raadscommissie leefomgeving. Conform de motie ‘Nissewaard 2040 in het vizier’ zal de raad periodiek, inhoudelijk worden meegenomen in de ontwikkelingen die ‘Nissewaard naar 2040’ met zich mee brengt. Concreet betekent dit dat in het voorjaar een themabijeenkomst wordt georganiseerd voor het geven van inzicht op het geheel of om een specifiek thema te bespreken. In het najaar wordt een bestuurlijk verslag aangeboden. Aandacht is er voor de integrale samenhang, wat niet altijd herkenbaar is op afzonderlijk projectniveau, en de lange adem met externe partners die veelal noodzakelijk is om tot deze type gebiedsontwikkeling te komen.

De inhoudelijke verantwoording op de verschillende projecten vindt plaats  binnen de programma's van deze begroting.

Enkele kenmerkende en gerealiseerde of in ontwikkeling zijnde onderdelen van Nn2040 zijn:

  • het ontwikkelraamwerk bij nieuwe ontwikkelingen zoals de voorbereidingen voor de aanpak van het gebied rondom het metro- busstation Spijkenisse Centrum
  • de planontwikkeling van het scholengebied aan de Heijwegenlaan
  • de eerste concrete stappen zijn gezet met de ontwikkeling van het Kolkplein en de transformatie naar wonen op het Kolkplein en Blok 45
  • het opstellen van een praktische agenda voor het economisch vestigingsklimaat in samenspel met ondernemers en onderwijs (triple helix)
  • de verbetering van het stadscentrum
  • de versterking van het MBO-onderwijs en introduceren van HBO-trajecten.

Tenslotte, de ervaringen en kennis vanuit de ontwikkeling van het ontwikkelraamwerk en gebiedspaspoorten worden beschikbaar gesteld voor de verdere implementatie van de omgevingsvisie en de ontwikkelingen in de wijken en kernen van Nissewaard.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28