Paragrafen

Grondbeleid

Uitvoering grondbeleid

Afhankelijk van grondposities, marktontwikkelingen en beoogde ontwikkelprogramma’s wordt een strategische keuze gemaakt voor een actief of meer faciliterend grondbeleid. Wanneer een actief grondbeleid wordt gevoerd wordt projectmatig gewerkt aan realisatie van een project, waarbij gronduitgifte plaatsvindt tegen marktconforme uitgifteprijzen. Bij faciliterend grondbeleid streeft de gemeente naar het afsluiten van anterieure overeenkomsten met de ontwikkelende partijen, waardoor het gemeentelijk kostenverhaal vooraf is verzekerd. Wanneer de gemeente niet met alle grondeigenaren in het gebied een anterieure overeenkomst heeft afgesloten, dan moet de gemeente een "exploitatieplan" opstellen en deze tegelijk met de wijziging van het ruimtelijk besluit kenbaar maken.

De gronden in eigendom van de gemeente zijn te zijner tijd voor ontwikkeling bestemd. De eisen en regels omtrent de administratieve vastlegging van kosten en opbrengsten die aan een ontwikkeling zijn verbonden zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 10:50:00 met de export van 07/25/2023 16:38:28